Mini-strokes? Who said anything about mini-strokes?

Continue reading “Mini-strokes? Who said anything about mini-strokes?”